Oslava rodiny

Rodina je základné prirodzené spoločenstvo, ktoré je najlepším miestom pre šťastný život človeka.
Silná rodina je predpokladom pre silné veľké spoločenstvo, národ, štát.
Rodinu treba podporovať a chrániť, pričom však nemožno zabudnúť ani na ľudí, ktorí sa ocitli v neúplnej rodine.
Na podporu rodín a tým aj všetkých ľudí na Slovensku sme pripravili náš programový dokument Oslava rodiny.

CELÝ DOKUMENT SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU: 

Plus 100

Rodinná rovnica: Dieťa < 5rokov = 100 EUR/mesiac. Na každé dieťa do 5 rokov pre pracujúceho rodiča =100 eur mesačne vo forme daňového bonusu. Podľa možnosti štátneho rozpočtu budeme vek dieťaťa zvyšovať.

Tehotenský príplatok

V 16-tom týždni tehotenstva vyplatený príplatok za tehotenstvo vo výške dvojnásobku mesačného rodičovského príspevku (cca 428 EUR) a každý ďalší mesiac počas tehotenstva vo výške 50% rodičovského príspevku až do nástupu na materskú. Tehotenský príspevok vypláca zamestnávateľ, resp. VŠ a následne si ho refunduje od štátu. Tento návrh je jedným z opatrení v rámci nášho strategického zápasu za ochranu života od počatia.

Tehotenská karta

Tehotenská karta bude oprávňovať matku požívať určité výhody (prednostné vybavenie, znížené cestovné, znížené poplatky). Ďalšie formy zvýhodnenia pre tehotné ženy môžu poskytnúť, obce, mestá, VÚC a súkromný sektor.

Starostlivosť o deti

 • Zvýšiť materské na výšku čistej mzdy matky, ktorú dosahovala pred nástupom na materskú dovolenku.
 • Starostlivosť o dieťa v predškolskom zariadení bude minimálne 20 hodín týždenne bezplatne.
 • Dieťa samoživiteľa - osamelého rodiča, bude mať bezplatnú starostlivosť v predškolskom zariadení zabezpečenú minimálne 40 hodín týždenne.
 • Za každý novopostavený bytový priestor bude investor povinný vytvoriť jedno miesto v predškolskom zariadení. Táto povinnosť platí v prípade, že vytvoril 15 a viac bytových jednotiek a v praxi to predstavuje, že vytvorí priestory pre prevádzkovanie predškolského zariadenia, ktoré dá do bezplatného užívania obci alebo mestu. Následne mesto alebo obec zabezpečí prevádzku takéhoto predškolského zariadenia.
 • Firemné škôlky – v prípade ak zriadi zamestnávateľ škôlku pre deti svojich zamestnancov časť nákladov na prevádzku si môže odrátať z dane z príjmu.
 • Otcovská dovolenka - týždenná platená dovolenka vyčerpaná do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

Podpora mladých rodín

 • Mladomanželské pôžičky.
 • Podporiť samosprávy vo výstavbe dostupných nájomných bytov pre mladé rodiny.
 • Štartovacie domy a byty – podporíme výstavbu jednoduchých montovaných domov a bytov pre mladé rodiny s možnosťou regulovaného nájomného.
 • Prostriedky pre podporu bývania v Štátnom fonde rozvoja bývania budú zvýšené a každoročne garantované stabilným podielom zo štátneho rozpočtu.

Karta Rodina – PODPORA VEĽKÝCH RODÍN

 • Štátom vydávaná karta pre členov rodiny, ktorá má tri a viac detí. Držitelia karty budú mať určité zvýhodnenie služieb, ktoré zabezpečuje štát (znížené poplatky, vstupy do múzea, zľavy na cestovné). Ďalšie formy zvýhodnenia pre viacpočetné rodiny môžu poskytnúť, obce, mestá, VÚC a súkromný sektor.
 • Podpora poradenských centier pre rodinu.

DVD dôchodok

DVD - dôchodkový systém „Dobre vychované dieťa” bude v budúcnosti najgarantovanejší dôchodcovský systém. Princíp troch grošov: 2% daní z príjmov fyzickej osoby budú môcť zamestnané deti darovať svojim rodičom. Postupne budeme toto percento zvyšovať.

Skorší odchod do dôchodku

Za každé dieťa skorší odchod do dôchodku o 6 mesiacov. Platí pri prvom a pri druhom dieťati. Pri treťom a každom ďalšom dieťati sa odchod do dôchodku znižuje o rok (12 mesiacov). Alternatívne si môže žena vybrať, že skorší odchod do dôchodku si neuplatní, ale za každé dieťa (v prípade, že je prispievateľom do dôchodkového systému) sa jej zvýši dôchodok o 3 percentá, platí pri prvom a druhom dieťati. Zvýšenie o 5% pri treťom a každom ďalšom dieťati, rovnako za predpokladu, že je prispievateľom do dôchodkového systému. 

Znížená daň za vernosť

 • Manželskému páru, ktorý žije v spoločnej domácnosti ako manželský pár dvadsať rokov, sa zníži daňovo - odvodové zaťaženie. 
 • Zavedieme možnosť spoločného zúčtovania daní z príjmov manželov.

VIACGENERAČNÉ RODINY – DÔSTOJNÁ JESEŇ ŽIVOTA

 • Dnes sú bežné nielen trojgeneračné, ale aj štvorgeneračné rodiny. Budeme vytvárať programy na podporu ich medzigeneračného spolužitia.
 • Zásadne zlepšíme podmienky pre ľudí, ktorí sa dlhodobo starajú o starých a chorých členov rodiny.
 • Zvýšime finančné príspevky na opatrovanie a sfunkčniť odľahčovaciu službu.
 • Zabezpečíme poistné preplácanie hospicovej starostlivosti, vrátane domácej.

Menej odlúčenia

 • Coworkingové centrá
  Vývojom technológií je dnes čoraz viac pracovných činností možné dodávať zamestnávateľovi bez priamej fyzickej účasti na pracovisku u zamestnávateľa. Štát, obce a mestá budú podporovať vytváranie coworkingových centier. V takýchto pracoviskách budú môcť rodičia pracovať v mieste svojho bydliska, respektíve v jeho blízkosti. Uvedené opatrenie výrazne pomôže stabilizácii rodiny. Odpadáva náročné cestovanie za prácou, odlúčenie od rodiny, znížia sa náklady na dopravu , ubytovanie a stravovanie člena rodiny, ktorý je nútený pracovať mimo miesta bydliska. Zamestnávatelia, ktorí budú takúto prácu umožňovať, budú mať daňové a odvodové úľavy.
 • Pružnejšie pracovné právo pre matky a otcov. Zdieľané, skrátené pracovné úväzky a flexibilné formy práce.
 • Vytvoríme podmienky pre rodinné podnikanie.